OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím systému GATEHELPERS

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnostiCREOLAN s.r.o., se sídlemŽatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801, identifikační číslo25430386, zapsané v obchodním rejstříku vedenémKrajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka17915(dále jen „Společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dodávce zboží či poskytnutí služby(dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím systému GATEHELPERS, provozovaném Společností na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gatehelpers.com (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní“).
 2.  
 3. 1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 4.  
 5. 1.3. Znění Obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 6.  
 7. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

 

2. Uživatelský účet

 1. 2.1. Na základě registrace Klienta provedené na Webové stránce může Klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní, které mj. umožňuje provádět objednávky zboží a služeb (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Klient provádět objednávky zboží a služeb též bez registrace, přímo z Webového rozhraní.
 2.  
 3. 2.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží a služeb je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou Společností považovány za správné.
 4.  
 5. 2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 6.  
 7. 2.4. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 8.  
 9. 2.5. Společnost může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj Uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 10.  
 11. 2.6. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 12.  

3. Uzavření smlouvy

 1. 3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2.  
 3. 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zbožía služeb a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Není-li uvedeno výslovně jinak, ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4.  
 5. 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6.  
 7. 3.4. Pro objednání zboží nebo služby vyplní Klient objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 8.  
 9. 3.4.1. objednávaném zboží nebo službě (objednávané zboží nebo službu „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 10.  
 11. 3.4.2. způsobu úhrady ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo způsobu poskytnutí služby a
 12.  
 13. 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží nebo poskytnutím služby (dále společně jen „Objednávka“).
 14.  
 15. 3.5. Před zasláním Objednávky Společnosti je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle KlientSpolečnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ nebo na jiné tlačítko stejného významu. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné.Společnostneprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Klienta“).
 16.  
 17. 3.6. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, rozsah služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu nebo poskytnutí) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 18.  
 19. 3.7. Smluvní vztah mezi Společností a Klientem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Klientovi elektronickou poštou na Elektronickou adresu Klienta.
 20.  
 21. 3.8. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 22.  

4. Cena zboží a Platební podmínky

 1. 4.1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a poskytnutím služeb dle Smlouvy může Klient uhradit Společnosti následujícími způsoby:
 2.  
 3. 4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Klientem v Objednávce,
 4.  
 5. 4.1.2.bezhotovostně převodem na účet Společnosti č. 107 - 9847590297/0100vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „Účet Společnosti“),
 6.  
 7. 4.1.3. bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím internetové platební brány GP webpay.
 8.  
 9. 4.2. Společně s cenou zboží nebo služby je Klient povinen zaplatit Společnostive smluvené výši také náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo s poskytnutím služby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s balením dodáním zboží příp. s poskytnutím služby.
 10.  
 11. 4.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Společnost nepožaduje od Klienta zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit cenu předem (čl. 4.6).
 12.  
 13. 4.4. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží resp. při započetím s poskytování služby. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do patnácti dnů od uzavření Smlouvy.
 14.  
 15. 4.5. V případě bezhotovostní platby je Klient povinen uhrazovat cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Společnosti.
 16.  
 17. 4.6. Společnost je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Klienta nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží Klientovi resp. před započetím s poskytování služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 18.  
 19. 4.7. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté SpolečnostíKlientovi nelze vzájemně kombinovat. Uplatní se jen sleva, kterou Klient vybere, jinak sleva pro Klienta nejvýhodnější.
 20.  
 21. 4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Klientovi daňový doklad – fakturu. Společnostje plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví SpolečnostKlientovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Klienta.
 22.  

5. Odstoupení od smlouvy

 1. 5.1. Není-li Klient právnickou osobou ani osobou, která jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pak
 2.  
 3. 5.1.1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Klienta nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 4.  
 5. 5.1.2. nejedná-li se o případ, kdy podle zákona nelze od Smlouvy odstoupit, má Klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Klient využit vzorový formulář poskytovaný Společností, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.  Odstoupení od Smlouvy Klient zašle na adresu sídla Společnosti,
 6.  
 7. 5.1.3. v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1.2se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Společnosti vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Společnosti, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Společnost vrátí peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než mu Klient zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.
 8.  
 9. 5.2. Do doby převzetí zboží Klientem resp. do doby započetí s plněním služby je Společnost oprávněna kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí SpolečnostKlientovi cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Klientem.
 10.  
 11. 5.3. Je-li v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy poskytnut Klientovi dárek, je darovací smlouva mezi Společností a Klientem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti, a Klient je povinen dárek vrátit.
 12.  
 13. 5.4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení ceny.
 14.  

6. Přeprava a dodání zboží

 1. 6.1. Je-li Společnost podle Smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Klientem v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání.
 2.  
 3. 6.2. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4.  
 5. 6.3. Při převzetí zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.
 6.  
 7. 6.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8.  

7. Práva z Vadného plnění, REKLAMACE

 1. 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
 2.  
 3. 7.2. Společnost odpovídá Klientovi za to, že dodané zboží a poskytnuté služby jsou bez vad,zejména Společnost odpovídá za to, žezboží a služby:
 4.  
 5. 7.2.1. mají vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Klientmohl rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 6.  
 7. 7.2.2. se hodí k účelu, který pro jejich použití Společnost uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 8.  
 9. 7.2.3. odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 10.  
 11. 7.2.4. jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 12.  
 13. 7.2.5.vyhovují požadavkům právních předpisů.
 14.  
 15. 7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží a služeb prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Klientem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 16.  
 17. 7.4. Není-li Klient právnickou osobou ani osobou, která jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 18.  
 19. 7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u Společnosti na adrese jejího sídlaŽatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 nebo na emailové adrese info@gatehelpers.com.Jde-li o vady zboží, za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržel od Klienta reklamované zboží.
 20.  

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. 8.1. Klient nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.
 2.  
 3. 8.2. Společnost není ve vztahu ke Klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 4.  
 5. 8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy info@creolan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Společnost na Elektronickou adresu Klienta.
 6.  
 7. 8.4. Společnost je oprávněna k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 8.  
 9. 8.5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 10.  

9. Ochrana osobních údajů

 1. 9.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2.  
 3. 9.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů(dále jen „Osobní údaje“): jméno a příjmení, adresa bydliště, jiné poštovní adresy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 4.  
 5. 9.3. Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Klientovi. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
 6.  
 7. 9.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajích.
 8.  
 9. 9.5. Zpracováním Osobních údajů Klienta může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob, jejichž součinnost je nutná k dodání zboží nebo poskytnutí služby (např. přepravci) nebudou osobní údaje Společností bez předchozího souhlasu Klienta předávány třetím osobám.
 10.  
 11. 9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 12.  
 13. 9.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 14.  
 15. 9.8. V případě, že by se Klient domníval, že Společnost nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 16.  
 17. 9.8.1. požádat Společnost nebo zpracovatele o vysvětlení,
 18.  
 19. 9.8.2. požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 20.  
 21. 9.9. Požádá-li Klient o informaci o zpracování Osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 22.  

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. 10.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodemSpolečnosti na Elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností na Elektronickou adresu Klienta.
 2.  
 3. 10.2.0 Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky SpolečnostizeSmlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta, může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 4.  

11. Doručování

 1. 11.1. Klientovi může být doručováno na Elektronickou adresu Klienta.
 2.  

12. Závěrečná ustanovení

 1. 12.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2.  
 3. 12.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 4.  
 5. 12.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.
 6.  
 7. 12.4. Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování: CREOLAN s.r.o., Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801, adresa elektronické pošty info@creolan.cz, telefon(+420) 734 437 384.
 8.  
 9. 12.5. Tyto Obchodní podmínkyjsou platné s účinností od 1.11.2015.