VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

         GATEHELPERS

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.  
 2. 1.1.  CREOLAN s.r.o., se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801, identifikační číslo 25430386, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka17915 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru GATEHELPERS.COM dostupného z internetové adresy (URL) http://www.gatehelpers.com (dále jen „Server“), který mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) užívat za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).
 3.  
 4. 2.2.  Server je zaměřen především k osobní prezentaci Uživatelů, vyhledávání jiných Uživatelů, navazování vztahů s jinými Uživateli, komunikaci s jinými Uživateli, sdílení digitálního obsahu, zprostředkování a prodeji zboží a služeb.
 5.  

2. Osobní účet

 1. 2.1. Přístup ke službám GATEHELPERS je podmíněn zřízením jedinečného uživatelského rozhraní vázaného na osobu konkrétního Uživatele (dále jen „Osobní účet“). V procesu založení Osobního účtu (dále jen „Registrace“) Uživatel zadá své identifikační a kontaktní údajea následně obdrží unikátní přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo), jimiž do svého Osobního účtu přistupuje.
 2.  
 3. 2.2. Uživatel se nesmí registrovat pod falešnou identitou, nesmí bez svolení Provozovatele vytvářet Osobní účty pro jiné osoby a nesmí vytvářet více Osobních účtů. Pokud byl Osobní účet Provozovatelem zrušen/deaktivován, může si Uživatel vytvořit účet nový jen se svolením Provozovatele.
 4.  
 5. 2.3. Osobní účet je spojený s konkrétním Uživatelem a bez svolení Provozovatele není,jako celek ani jeho části, přenositelnýna jiného, ať již trvale či dočasně.
 6.  
 7. 2.4. Své identifikační a kontaktní informace Uživatel zadá a udržuje přesné a aktuální.
 8.  
 9. 2.5. Heslo ke svému Osobnímu účtu udržuje Uživatel v tajnosti, nikomu jinému je nesdělí a přijme rozumná opatření, aby jiný neměl možnost heslo zjistit.
 10.  
 11. 2.6. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit uživatelské jméno nebo jiný identifikátor Osobního účtu, příp. vyzvat k jeho změně, pokud užívání takového identifikátoru bude považovat za nezákonné nebo nevhodné (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky).
 12.  
 13. 2.7. Provozovatel může deaktivovat nebo zrušit Osobní účet Uživatele, který už déle než rok ke svému účtu nepřistoupil nebo který opakovaně či závažným způsobem porušuje Podmínky nebo práva Provozovatele.
 14.  

3. Sdílení obsahu

 1. 3.1. Uživatel může do svého Osobního účtu umísťovat informace, texty, obrázky, videa, aplikace a jiný digitální obsah (dále jen „obsah“).
 2.  
 3. 3.2. Obsah umístěný v Osobním účtu může být podle volby Uživatele sdílen. Sdílený obsah je přístupný dalším osobám mimo Uživatele a Provozovatele. Obsah může být sdílen s kýmkoli nebo jen s Uživateli a nebo jen s Uživateli splňujícími zvolená kritéria. Uživatelské jméno, jménoa profilová fotografie jsou vždy veřejné. Osoby, s nimiž jeobsah sdílen, mají vždy též přístup k informaci o spojení obsahu s konkrétním Uživatelem, který obsah sdílí. Uživatel povoluje všem, s nimiž sdílíobsah, přístup k tomuto obsahu a jeho použití.
 4.  
 5. 3.3. Obsah umístěný v Osobním účtu může Uživatel kdykoli z Osobního účtu odebrat. Odebraný obsah může po přiměřeně dlouhou dobu existovat v záložních kopiích přístupných Provozovateli.
 6.  
 7. 3.4. Umístí-li uživatel ve svém Osobním účtu jakýkoli obsah, který je chráněn právy k duševnímu vlastnictví, uděluje tím Provozovateli nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití tohoto obsahu za účelem sdílení s ostatními Uživateli.Tato licence skončí, jakmile obsah odebere ze svého účtu Uživatel i všichni ostatní Uživatelé, s nimiž byl obsah sdílen a kteří ho také umístili do svých Osobních účtů.
 8.  
 9. 3.5. Přístup Uživatele k některým službám nebo obsahu může být podmíněn sdílením určitého obsahu Uživatelem. Udělením souhlasu Uživatel nastaví, jaký obsah umístěný v jeho Osobním účtu může být v daném kontextu využíván, ukládán a přenášen.
 10.  
 11. 3.6. Provozovatel může odebrat z Osobního účtu jakýkoli obsah, jehož umístění nebo sdílení porušuje Podmínky.
 12.  

4. Bezpečnost a ohleduplnost

 1. 4.1. Je zakázáno jakkoli šikanovat, zastrašovat a obtěžovat ostatní Uživatele.
 2.  
 3. 4.2. Je zakázáno pokoušet se zjistit přihlašovací údaje k Osobnímu účtu jiného Uživatele.
 4.  
 5. 4.3. Je zakázáno shromažďovat obsah Osobních účtů jiných Uživatelů pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery).
 6.  
 7. 4.4. Při shromažďování informací od ostatních Uživatelů si Uživatel vyžádá jejich souhlas, vysvětlí, že jejich informace shromažďuje Uživatel (ne GATEHELPERS), a sdělí zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďuje a k jakému účelu budou použity.
 8.  
 9. 4.5. Je zakázáno využívat služeb GATEHELPERS k realizaci neudržitelných obchodních modelů (pyramidové schéma)a k jiným činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
 10.  
 11. 4.6. Je zakázáno vyvíjet jakoukoli činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci či vzhled GATEHELPERS (např. útoky DDoS).
 12.  
 13. 4.7. Je zakázáno posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou Uživateli, bez jejich souhlasu.
 14.  
 15. 4.8. Je zakázáno sdíletnásledující obsah: viry a jiné škodlivé kódy, nenávistné projevy, vyhrožování, pornografické materiály, obsah podněcující k násilí, obsah obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
 16.  
 17. 4.9. Je zakázáno zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
 18.  
 19. 4.10. Je zakázáno zveřejňovat průkazy totožnosti a citlivé finanční údaje jiných osob.
 20.  
 21. 4.11. Je zakázáno sdílení obsahu zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
 22.  
 23. 4.12. Je zakázáno napomáhat k porušování Podmínek nebo k takovému porušování podněcovat.
 24.  

5. Zpracování osobních údajů

 1. 5.1. Ustanovení tohoto článku se týkají zpracování osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou. Ochrana těchto údajů je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími předpisy.
 2.  
 3. 5.2. Předmětem zpracování je obsah umístěný Uživatelem do jeho osobního účtu, včetně identifikačních a kontaktních údajů (především jméno a příjmení, adresa bydliště, jiné poštovní adresy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo bankovního účtu), dále vazby na jiné Uživatele, informace o využívání služeb GATEHELPERS, informace o nákupech zboží a služeb třetích stran, informace o Uživateli poskytnuté jinými Uživateli, informace o Uživateli poskytnuté třetími stranami (především provozovateli internetových obchodů) a informace o zařízení, z něhož se Uživatel k Serveru připojuje (především technické vlastnosti zařízení, operace, identifikátory, informace o síti a připojení, GPS souřadnice, fotografie, data souborů cookie) (dálejen „Osobní údaje“). Účelem zpracování je realizace účelu Serveru (1.2);Osobní údaje slouží k poskytování, přizpůsobení a zlepšování služeb GATEHELPERS, k nabídce zboží a služeb třetích stran (včetně zasílání obchodních sdělení), k poskytování měření, analýzy a dalších služeb pro třetí strany, k podpoře bezpečnosti, integrity a zabezpečení a ke komunikaci s Uživatelem.
 4.  
 5. 5.3. Registrací Uživatel projevuje svůj souhlas tím, aby Provozovatel zpracovával jeho Osobní údaje.  Tento souhlas trvá po dobu trvání Osobního účtu. Provozovatel může Osobní údaje zpracovávat bez souhlasu Uživatele v rozsahu nutném k plnění smluvních podmínek, v rozsahu nutném k plnění právních závazků Provozovatele, k zajištění oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích stran a k zajištění veřejného zájmu.
 6.  
 7. 5.4. Neposkytnutí některých Osobních údajů, stejně jako odepření či odvolání souhlasu s jejich zpracováváním může být důvodem odepření přístupu Uživatele k jeho Osobnímu účtu, omezení funkce nebo neposkytnutí služby či nedodání zboží.
 8.  
 9. 5.5. Své identifikační a kontaktní údajeUživatel uvádí přesně a v případě změny tyto údaje neprodleně aktualizuje.
 10.  
 11. 5.6. Pokud Uživatel předá Provozovateli Osobní údaje jiných fyzických osob, je povinen tyto osoby informovat o zpracování jejich Osobních údajů a zajistit zákonnost zpracování. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 12.  
 13. 5.7. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu.
 14.  
 15. 5.8. Provozovatel může Osobní údaje předávat třetím stranám, a to i do zahraničí.
 16.  
 17. 5.9. Uživatel může kdykoli požádat o přístup k Osobním údajům, jejich opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel má právo na přenositelnost Osobních údajů, vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.Uvedená práva je možno uplatnit na e-mailové adrese: info@gatehelpers.com.
 18.  

6. Reklama

 1. 6.1. Provozovatel může zobrazovat v Osobním účtu Uživatele reklamu nebo jiná komerční sdělení a zobrazovat obchodníkům uživatelské jméno, jméno a profilovou fotografii Uživatele. Uživateli nevzniká v této souvislosti právo na jakékoli finanční odškodnění.
 2.  

7. Koupě zboží a služeb

 1. 7.1. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklá v souvislosti se smlouvou o dodávce zboží či poskytnutí služby za úplatu uzavřenouprostřednictvím služby GATEHELPERS se řídí Obchodními podmínkami.
 2.  
 3. 7.2. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklá v souvislosti se smlouvou o poskytování služby směřující k získání slevy z nákupů v internetových obchodech třetích stran, uzavřenou prostřednictvím služby GATEHELPERS se řídí Podmínkami pro poskytování služby Cashback.
 4.  

8. Zvláštní ustanovení vztahující se na software

 1. 8.1. Uživatel bere na vědomí, že software Provozovatele určený ke spuštění na počítači uživatele (například samostatný softwarový produkt, aplikace nebo modul plug-in do prohlížeče) může sám stahovat a instalovat upgrady, aktualizace a další funkce za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího vývoje softwaru.
 2.  
 3. 8.2.Je zakázáno bez souhlasu Provozovatele provádět modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat a extrahovat zdrojový kód jakéhokoli software Provozovatele.
 4.  

9. Společná a závěrečná ustanovení

 1. 9.1. Vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele se řídí českým právem, přitom se nepřihlíží k jeho kolizním ustanovením. Soudní spory bude projednávat a rozhodovat, podle věcné příslušnosti, buďto Okresní soud v Rakovníku nebo Krajský soud v Praze.
 2.  
 3. 9.2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů v souvislosti s některými funkcemi GATEHELPERS mohou být upravena ještě v doplňkových podmínkách. Odchylná ujednání v doplňkových podmínkách mají přednost před ustanovením Podmínek.
 4.  
 5. 9.3. Podmínky může Provozovatel jednostranně měnit. O změně dopředu informuje Uživatele. Tím, že Uživatel službu nadále užívá, vyjadřuje svůj souhlas s novými podmínkami.
 6.  
 7. 9.4. Převod práv a povinností Uživatele vyžaduje písemný souhlas Provozovatele.Práva a povinnosti Provozovatele jsou převoditelná bez omezení. S tím vyslovuje Uživatel dopředu svůj souhlas.
 8.  
 9. 9.5. Provozovatel se do nejvyšší míry přípustné podle zákona zříká své odpovědnosti za nezákonný obsah umístěný v Osobním účtu Uživatele a za jednání Uživatele jednání on-line i v reálném životě.
 10.  
 11. 9.6. Provozovatel poskytuje službu tak jak je, bez výslovných či předpokládaných záruk. Provozovatel nezaručuje zejména prodejnost, vhodnost pro určitý účel, neporušení smlouvy, bezpečnost, bezchybnost, nepřetržitou funkci bez výpadků, prodlev či nedokonalostí.
 12.  
 13. 9.7. Tyto podmínky jsou sepsané v několika jazykových verzích. V případě rozdílů mezi verzí v českém jazyce a verzí v jazyce jiném je rozhodující verze v českém jazyce.
 14.  
 15. 9.8. Tyto podmínky jsou platné s účinností od 25.5.2018.
 16.