PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

CASHBACK

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky Cashback“) obchodní společnosti CREOLAN s.r.o., se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801, identifikační číslo 25430386, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17915 (dále jen „Společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služby Cashback (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím systému GATEHELPERS, provozovaném Společností na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gatehelpers.com (dále jen „Portál gatehelpers.com“).

1.2.

Podmínky Cashback doplňují Všeobecné smluvní podmínky GATEHELPERS. Pokud zde není uvedeno něco jiného, řídí se práva povinnosti Společnosti a Klienta Všeobecnými smluvními podmínkami GATEHELPERS a použité pojmy se vykládají s přihlédnutím k významu, který mají dle Všeobecných smluvních podmínek GATEHELPERS.

1.3.

Ustanovení odchylná od Podmínek Cashback je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek Cashback.

1.4.

Znění Podmínek Cashback může Společnost měnit či doplňovat. Nové znění Podmínek Cashback zpřístupní Společnost Klientovi v jeho Osobním účtu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek Cashback.

1.5.

Smlouva, včetně Podmínek Cashback a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

1.6.

Klientem může být jen plně svéprávný člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2. SLUŽBA Cashback

2.1.

Předmětem služby Cashback je činnost Společnosti směřující k tomu, aby Klient získal slevu (dále jen „Sleva“) z nákupu zboží nebo služby (dále jen „Nákup“), který uskuteční v internetových obchodech smluvních partnerů Společnosti (dále jen „Prodávající“), do kterých vstoupil proklikem z Portálu gatehelpers.com po té, co se přihlásil do svého Osobního účtu.

2.2.

Nákup je předmětem smluvního vztahu mezi Klientem a Prodávajícím. Předmětem služby Cashback není plnění závazků z Nákupu nebo součinnost při jejich plnění. Společnost neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z Nákupu a nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s Nákupem. Společnost rovněž neposkytuje Klientovi žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených v internetových obchodech svých smluvních partnerů. Informace o Prodávajících a jejich nabídkách uvedené na Portálu gatehelpers.com jsou převzaté od Prodávajících; Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost a úplnost.

2.3.

Společnost vynaloží maximální úsilí, aby ve prospěch Klienta získala Slevu. Společnost však neodpovídá za to, zda a jaká Sleva bude skutečně poskytnuta. Výše možné Slevy je závislá na podmínkách konkrétního Prodávajícího a je orientačně uvedena v seznamu participujících internetových obchodů na Portálu gatehelpers.com. Tento seznam může Společnost kdykoli bez předchozího upozornění měnit. Pokud je orientační výše Slevy vyjádřena v procentech, je základem pro výpočet cena zboží nebo služby bez daně z přidané hodnoty. Skutečná výše Slevy je závislá na podmínkách konkrétního Nákupu a zjistí se až po té, co dojde k uskutečnění Nákupu.

2.4.

Poskytnutí služby Cashback je podmíněno tím, že

2.4.1.

Prodávající potvrdí Společnosti Nákup uskutečněný Klientem a uhradí Společnosti provizi související s takovým Nákupem,

2.4.2.

Nákup a uhrazenou provizi je možné spojit s Osobním účtem Klienta (zejm. je nutné, aby Klient byl v době návštěvy internetového obchodu přihlášen ke svému Osobnímu účtu),

2.4.3.

Nákup nebyl následně zrušen (např. zrušením objednávky nebo odstoupení od smlouvy),

2.4.4.

Klient neměl v době prokliku nebo Nákupu aktivní blokátor zobrazování reklam (např. AdBlock) a neměl zakázáno používání cookies ve svém internetovém prohlížeči,

2.4.5.

Klient neporušil Smlouvu, Podmínky Cashback, Všeobecné smluvní podmínky GATEHELPERS, obchodní podmínky Prodávajícího a neporušil ani v souvislosti s Nákupem jiné své závazky vůči Společnosti a Prodávajícímu nebo povinnosti stanovené k jejich ochraně, a

2.4.6.

Klient poskytl Společnosti veškerou součinnost nutnou pro výplatu Slevy.

2.5.

Nákupy může klient provádět jen svým jménem a na svůj účet. Klient nesmí při Nákupech uvádět údaje o jiné osobě jako kupujícím nebo adresu jiné osoby jako dodací adresu.

2.6.

Klient nesmí platit za Nákup platebními prostředky jiných osob, které k Nákupu nedaly svolení.

2.7.

Klient nesmí jakkoli zneužívat nabídky Prodávajícího a služby Cashback, zejména nesmí objednávat zboží či služby pouze za účelem získání slevy s tím, že následně objednávku zruší nebo od smlouvy s Prodávajícím odstoupí.

2.8.

Klient je povinen přistupovat ke každému Prodávajícímu a ke všem Nákupům se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupil do internetového obchodu přímo.

2.9.

Klient je povinen dodržovat obchodní podmínky Prodávajícího

2.10.

Klient je povinen dodržovat pokyny uvedené v návodu na používání služby Cashback umístěném na Portálu gatehelpers.com.

2.11.

Společnost je oprávněna poskytování služby Cashback kdykoliv omezit nebo ukončit. To se nevztahuje na poskytování služeb souvisejících s Nákupy, které již byly uskutečněny.

3. VÝPLATA SLEVY

3.1.

Slevy se vyplácejí hromadně za všechny Nákupy Klienta, vždy jednou měsíčně.

3.2.

Slevy se vyplácejí podle volby Klienta formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Klienta anebo některou z dostupných elektronických on-line platebních metod uvedených na Portálu gatehelpers.com. Příjemcem platby musí být Klient. Zvolená platební metoda musí umožňovat ověření identity příjemce platby. Společnost může podmínit platbu prokázáním identity příjemce platby. Společnost může omezit dostupné platební metody, vždy však musí umožnit alespoň platbu na bankovní účet vedený tuzemským peněžním ústavem v zákonné měně České republiky.

3.3.

Výplata Slevy bude provedena pouze pokud celková výše Slev ve výplatním termínu bude větší nebo rovna 800 Kč.

3.4.

Pokud Klient provede změnu platební metody nebo údajů pro výplatu Slev nebo existuje-li podezření z podvodného jednání, může Společnost z bezpečnostních důvodů odložit výplatu o tři měsíce.

3.5.

Náklady spojené s výplatou Slev nese Klient.

3.6.

Nedojde-li z důvodů na straně Klienta k vyplacení získané Slevy do 12 měsíců od příslušného Nákupu, připadá Sleva Společnosti.

3.7.

Pokud dojde k vyplacení Slevy v případě, kdy nejsou splněny všechny podmínky pro poskytnutí služby Cashback (2.4), zejména pokud byl Nákup zrušen, je Klient povinen vrátit vyplacenou Slevu Společnosti, a to bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy byl k tomu Společností vyzván.

4. ZÁPOČTY A PŘEVODY

4.1.

Společnost může kdykoli započíst oproti Slevě své pohledávky za Klientem, zejm. náklady spojené se výplatou slev (3.5), vratky slev (3.7) nebo pohledávky z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené Společnosti Klientem.

4.2.

Práva Klienta ze Smlouvy nelze převádět bez souhlasu Společnosti.

5. DAŇOVÉ POVINNOSTI

5.1.

Příjem Klienta v podobě vyplacených Slev může, v závislosti na jeho kumulované výši, podléhat daňové povinnosti. Je věcí Klienta sledovat své příjmy a plnit své daňové povinnosti s tím související.

6. UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

6.1.

Smlouva je uzavřena aktivací služby Cashback v Osobním účtu Klienta. Klient souhlasí s tím, aby Společnost zahájila poskytování služby Cashback ihned po uzavření Smlouvy.

6.2.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.3.

Smlouvu je možné ukončit dohodou, výpovědí nebo odstoupením. Závazky z ukončené smlouvy budou vypořádány do 60 dnů od ukončení.

6.4.

Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient svým jednáním porušil Smlouvu, Podmínky Cashback, Všeobecné smluvní podmínky GATEHELPERS, obchodní podmínky Prodávajícího nebo v souvislosti s Nákupem jiné své závazky vůči Společnosti či Prodávajícímu anebo povinnosti stanovené k jejich ochraně. Společnost je oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud se Portál gatehelpers.com stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování služby Cashback, pokud Společnost pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování služby Cashback, pokud Klient požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Společnosti, nebo pokud Klient v průběhu uplynulých 12 měsíců neuhradil řádně cenu za Nákup.

6.5.

Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez zvláštního důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud projeví nesouhlas se změnou Podmínek Cashback ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel nové znění podmínek.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2.

Je-li některé ustanovení Podmínek Cashback neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.3.

Tyto Podmínky Cashback jsou platné s účinností od 1.11.2015.